Krawiec Wiśniewski

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego krawiecwisniewski.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej krawiecwisniewski.pl jest Tomasz Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia krawiecka Tomasz Wiśniewski w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 25, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdyni, pod numerem NIP 586-00-62-339,  REGON 383828200, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: tomasz@krawiecwisniewski.pl , dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 1000) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: tomasz@krawiecwisniewski.pl
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   • stałe
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Polityka dot. Cookies oraz innych technologii.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” ze Sklepu . Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Tomasz Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia krawiecka Tomasz Wiśniewski w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 25, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdyni, pod numerem NIP 586-00-62-339,  REGON 383828200

(dalej „Sklep”) używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Sklep również do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk pracy Sklepu i odwiedzin użytkowników.

Sklep używa również Google Analytics – internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc.. Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia oceny korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych, zestawiania raportów z aktywności na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronach internetowych i korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Ponadto użytkownicy mogą zainstalować w swoich przeglądarkach, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach użytkownika na stronach internetowych.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

Inne technologie

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Sklepu oraz lepszego dopasowania reklamy do użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze Sklepu w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. Dane te mogą zostać przez użytkownika usunięte poprzez dodatkowe oprogramowanie np. pluginy do przeglądarek, oprogramowanie firm trzecich.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Tomasz Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “Pracownia krawiecka Tomasz Wiśniewski” w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 25, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej , prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdyni, pod numerem NIP 586-00-62-339,  REGON 383828200
(dalej również „Administrator Danych”).

Administrator Danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klientów, priorytetowo, i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator Danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Klientów Sklepu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Administrator Danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie w jakim dane te zostały Administratorowi Danych udostępnione przez Klienta.

Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Administrator Danych przetwarza dane osobowe podane przez Klientów. Dane osobowe udostępniane przez Klientów przetwarzane są w szczególności w celu świadczenia przez Administratora w ramach Sklepu usług drogą elektroniczną, jak również w celu obsługi i realizacji zamówień Klientów, a także w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu www.krawiecwisniewski.pl (dalej „Sklep”) może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator Danych uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

Każdemu Klientowi, który udostępnił Administratorowi Danych swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientom Sklepu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach.

Wszelkie zgody wyrażone przez Klienta dotyczące przetwarzania jego danych osobowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu

Administrator Danych ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Klientów (użytkowników) organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Sklep korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Sklepu oraz lepszego dopasowania oferty do Klienta i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii np. Local Storage.

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności modernizacją Sklepu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności itp., będą komunikowane Klientom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Klienta o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy zmiany w Polityce Prywatności będą wymagały zgody Klienta, Klient zostanie poproszony o udzielenie takiej zgody.

Scroll to Top